REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH

I. Definicje, podstawowe pojęcia
1) Definicje zawarte w regulaminie oznaczają:

a) Organizator – „BUŹKA” AKADEMIA TWÓRCZEGO JUNIORA reprezentowany przez KATARZYNĘ KLEWIŃSKĄ, z siedzibą w GORZOWIE WLKP. przy ul.NIEPODLEGŁOŚCI 30H/12 a, NIP: 599-270-19-83, REGON: 362064867

b) Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach lub Warsztatach.

c) Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora, będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu innego Uczestnika

d) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na zasadzie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka.

e) Zajęcia – zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, edukacyjnym, artystycznym lub innym, określonym w ofercie programowej Organizatora, z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora.

f) Warsztaty – zajęcia dla rodziców i opiekunów, a także dla innych osób określone w ofercie Organizatora.

g) Konsultacje Specjalistyczne – regularne spotkania ze specjalistami z dziedziny logopedii, rehabilitacji, pedagogiki i psychologii przeznaczone dla dzieci, ich rodziców lub opiekunów.
h) Usługi – Warsztaty, Zajęcia, przedstawienia teatralne, koncerty oraz inne animacje i imprezy okolicznościowe, które mogą zostać określone odrębnie w ofercie Organizatora.

i) Formularz Umowy – formularz danych Uczestnika i Opiekuna, który należy wypełnić przy pierwszym korzystaniu z Usług Organizatora; formularz ten ułatwia nawiązanie kontaktu z Opiekunem, podczas jego nieobecności, w wypadku gdy Uczestnik pozostawiony jest pod opieką Organizatora;

II. Postanowienia ogólne
2. Organizator oferuje następujące Usługi:
2a. Zajęcia/Warsztaty dla dzieci;

2b. Warsztaty dla dorosłych;

2c. Konsultacje specjalistyczne dla dzieci, ich rodziców i opiekunów;

2d. Organizację urodzin oraz imprez okolicznościowych;

2e. Organizację spektakli muzyczno-teatralnych, koncertów oraz spotkań edukacyjnych;

2f. Organizację imprez tematycznych;

2g. Organizację innych przedsięwzięć na specjalne życzenie klienta;
2h. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

III. Umowa na usługi
3a. Organizator świadczy Usługi na podstawie umowy o świadczenie Usługi przez czas określony i za cenę określoną w Cenniku Usług.

3b. Umowa rozpoczyna się w 2 tygodniu września a kończy jak rok szkolny. Z dniem zakończenia roku szkolnego Umowa automatycznie wygasa.

IV. Rejestracja
4a. Dokonanie rejestracji polega na wypełnieniu i podpisaniu Formularza Umowy wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych Organizatora;

V. Korzystanie z Usług
5a. Usługi proponowane przez Organizatora, z wyłączeniem Warsztatów, kierowane są do dzieci w wieku od 6 miesiąca do lat 12.

5b. Usługi świadczone są przez Organizatora w okresach, określonych szczegółowo w odrębnym GRAFIKU Zajęć.

5c. Usługi świadczone przez Organizatora prowadzone są według roku szkolnego i trwają od 2 tygodnia września do 3 tygodnia czerwca (okres trwania roku szkolnego). Obowiązują przerwy między świętami, ferie zimowe – zgodnie z kalendarzem szkolnym. Za ten czas opłata za zajęcia nie ulega zmniejszeniu. Organizator zobowiązuję się zorganizować 36 zajęć  – zajęcia 1 x w tygodniu lub 72 – zajęcia 2 x w tygodniu (zgodnych z grafikiem) w ciągu całego roku szkolnego.

5d. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć jeden Opiekun. Wyjątki mogą być ustalane przez prowadzącego Zajęcia.

5e. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez opiekunów wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

5f. Minimalna ilość uczestników w grupie to 3 osoby, a maksymalna 12.
5h. Do udziału w Warsztatach uprawnieni są Opiekunowie oraz inne osoby dorosłe.

5.7. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem Usług. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenniku w zależności od dostępności wybranej Usługi.

5i. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia Usługi w terminie ustalonym przez Organizatora. W razie nieskorzystania z zaproponowanej Usługi zamiennej Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.

5j. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (choroba, wyjazd) – jeśli nieobecność została zgłoszona – Organizator może przenieść zajęcia na poczet kolejnego cyklu Zajęć. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.

5k. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 5i. powyżej jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej do 2 godz. przed planowanymi zajęciami, poprzez: wysłanie wiadomości sms z podaniem daty nieobecności, imienia i nazwiska Uczestnika. Po upływie tego czasu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

5l. Brak uczestnika Zajęć w ostatnim miesiącu roku szkolnego, w czerwcu, nie powoduje zmniejszenia miesięcznej opłaty, jest jedynie możliwość odrobienia poprzez wybranie innego zajęcia w grafiku, jeśli jest dostępne miejsce, odrobienie następuje do końca roku szkolnego.

2). kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerami: +48 607822266;
5l. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.

5ł. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Usług oraz zdejmowania obuwia w miejscach, gdzie są dywany, maty.

5m. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.

5n. W Zajęciach nie mogą brać udziału Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.

5o. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

5p. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz psychicznymi mogą brać udział w zajęciach jedynie w obecności swojego Opiekuna (specjalisty lub terapeuty).

5r. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.

5s. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie „BUŹKI” AKADEMII TWÓRCZEGO JUNIORA odpowiedzialność ponoszą rodzice.

VI. Postanowienia Końcowe
6a. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) zabaw i zajęć w AKADEMII TWÓRCZEGO JUNIORA „BUŹKA” w celach marketingowych z zachowaniem zasad poufności danych, po uzgodnieniu z Opiekunami.

6b. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.

6c. W razie rezygnacji przez Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.

6d. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6e. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

6f. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć i Warsztatów. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

6g. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BUŹKA AKADEMIA TWÓRCZEGO JUNIORA KATARZYNA KLEWIŃSKA UL.NIEPODLEGŁOŚCI 30H/12 66-400 GORZÓW WLKP. NIP:599-270-19-83 EMAIL:biuro@akademiabuzka.pl oraz akademia.buzka@wp.pl tel.607822266
 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 2. Państwa dane zostały pozyskane od Państwa.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie edukacji.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 2. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

 

II

                UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

                    PROWADZONYCH W BUŹCE AKADEMII TWÓRCZEGO JUNIORA 2022-23

 

UMOWA zawarta w dniu ………………… w GORZOWIE WLKP. UL.NIEPODLEGŁOŚCI 30 H/12, między BUŹKA AKADEMIA TWÓRCZEGO JUNIORA reprezentowaną przez KATARZYNĘ KLEWIŃSKA NIP: 599-270-19-83 REGON: 362064867, a Panią/ Panem (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)…………………………………………………………………………………….. legitymującym się dowodem osobistym ………………….numer PESEL rodzica/opiekuna…………………………….. zamieszkałą/ ym (pełen adres)…………………………………………………………………… ..………………………..………….………………………………………… rodzicem(opiekunem)córki/syna……………………………………………………………… zwanej/ego dalej „Dzieckiem”, urodzonego dnia ……………………….

 • 1

AKADEMIA zobowiązuje się do realizacji na rzecz Dziecka usług w zakresie prowadzenia zajęć EDUKACYJNYCH z:

 1. …………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………

POD W/W ADRESEM.

 • 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………….do dnia 23 czerwca 2023 r.

 • 3
 1. Za świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność w wysokości miesięcznie…………………. Opłata roczna……………..
 2. Ostatnia rata powinna być uiszczona do 31 maja 2023. Brak terminowej wpłaty skutkuje naliczaniem odsetek.
 3. Płatności należy uregulować z góry, DO 10go dnia każdego miesiąca (np. za grudzień płacimy do 10 grudnia itd.) przelewem na konto, kartą w siedzibie. 37 0000 8102 0143 7318
 1. Brak terminowej płatności skutkuje niedopuszczeniem Dziecka do zajęć.
 2. Każde z zajęć odbywać się będzie zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.
 3. Jeżeli termin zajęcia przypadnie na dzień wolny opłata za zajęcia nie podlega zmniejszeniu.

5a. Obowiązuje kalendarz dni wolnych według roku szkolnego (ferie, wakacje, przerwy świąteczne itp.) Załącznik dni wolnych dostępny w Akademii.

5b. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia 36 zajęć ( w przypadku zajęć 1 x w tygodniu) oraz 72 ( w przypadku zajęć 2 x w tygodniu – przedszkolne Ram pam pam) w ciągu trwania umowy, czyli do 23 czerwca 2023 r. z podziałem na 2 semestry. W ostatnim tygodniu odbędą zakończenia i wręczanie dyplomów i nagród.

5c. W przypadku ogłoszenia pandemii, a tym samy braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie, przez Organy rządzące w kraju, Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć on-line lub przesyłania nagrań, materiałów.

 1. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub połączenia grup w przypadku mniejszej liczby uczestników niż 3 dzieci.
 2. Umowa jest akceptacją zakupu co miesięcznego karnetu na wybrane zajęcia, a tym samym pierwszeństwo udziału w zajęciach.
 3. W przypadku choroby nauczyciela/instruktora lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się zajęć w ustalonym dniu, AKADEMIA zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym terminie lub zaproponowanie dołączenie do innej grupy.
 4. Brak udziału Dziecka w zajęciach nie zmienia kwoty miesięcznej opłaty za zajęcia, za wyjątkiem potwierdzonego pobytu dziecka w szpitalu lub sanatorium. NIE ma możliwości odrabiania zajęć.
 5. O nieobecności Dziecka na zajęciach należy poinformować telefonicznie najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.
 6. Określona opłata za zajęcia może ulec w przyszłości zmianie. AKADEMIA zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Opłaty i trybu jej wnoszenia w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub innych zewnętrznych przyczyn.
 7. W przypadku zajęć tanecznych – Rytmika z el.baletu, gimnastyki artystycznej, cheerleaderki, dance mix – rodzice zobowiązują się do wpłaty wpisowego na zakup strojów wskazanych przez Akademię.
 • 4
 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Rozwiązanie umowy ze strony BUŹKA może nastąpić gdy:
 3. a) świadczenie usług stanie się nieopłacalne z powodu zbyt małej liczby osób opłacających uczestnictwo dzieci w zajęciach,
 4. b) nastąpi zwłoka w płatności dłuższa niż 1 miesiąc.
 5. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego kwota miesięcznej opłaty za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.
 • 5

Wszelkie zmiany, a także wypowiedzenie niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

 • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 • 8

Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Akademii Buźka.

Wyrażam zgodę na umieszczania zdjęć na stronie internetowej Akademii oraz facebooku.

Oświadczam, że przyprowadzam dziecko zdrowe, bez objawów żadnych choroby.

………………………………………………………… podpis rodzica/prawnego opiekuna

……………………………………..……… telefon kontaktowy

………………………………..adres email

cennik-2022-23

 

Dni wolne 2019/2020

LISTOPAD

 • 1 listopada (Wszystkich Świętych, piątek)
 • 11 listopada (Dzień Niepodległości) – poniedziałek

 

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

 • 23 grudnia – 6 stycznia 2020 (przerwa świąteczno-noworoczna)

 

FERIE ZIMOWE 

 • 27 stycznia- 9 lutego 2020

 

KWIECIEŃ

 • 10 kwietnia – 13 kwietnia 2020 r. (wiosenna przerwa świąteczna)

 

MAJ

 • 1 -3 maja 2020 (długi weekend majowy)
 • 11 czerwca – 14 czerwca 2020 – Boże Ciało – długi weekend

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • 15-19 czerwca 2020

 

WAKACJE 2020

 • 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 – półkolonie, urlopy